Darmowa dostawa kurierem i do paczkomatów od 150 zł!
Menu

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DLA KONSUMENTÓW (B2C)

AnimaleSano Sp. z o.o.

 

 

§ 1 ZAKRES REGULAMINU

 

 1. Regulamin określa w szczególności:

zasady oraz warunki zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem portalu internetowego prowadzonego przez Spółkę AnimaleSano Sp. z o.o. ul. Inżynierska 82/54 53-230 Wrocław, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000816011 REGON:384951002 NIP:8943148594 Kapitał zakładowy wynosi 5000zł, kapitał wpłacony 5000zł

zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, w szczególności polegających na założeniu i utrzymywaniu konta klienta oraz świadczenia usług dodatkowych, za pośrednictwem portalu internetowego, a także warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży.

 

§ 2 SŁOWNIK

 

 1. Sprzedawca -AnimaleSano Sp. z o.o. ul. Inżynierska 82/54 53-230 Wrocław, wpisany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000816011 REGON:384951002 NIP:8943148594 Kapitał zakładowy wynosi 5000zł, kapitał wpłacony 5000zł  email: animalesano@wp.pl

Sklep - sklep internetowy prowadzony pod adresem www.animalesano.pl  (zwany też dalej Portalem).

Regulamin - niniejszy dokument określający zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży i świadczenia usług dodatkowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca lub zamierzająca dokonać czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ Kodeksu cywilnego).

Klient – każdy Konsument posiadający pełną zdolność do czynności prawnej, składający lub zamierzający złożyć Zamówienie w Sklepie lub korzystający lub zamierzający korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, mogąca stanowić przedmiot umowy sprzedaży.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży Towarów albo umowy sprzedaży Towarów i świadczenia usług dodatkowych na odległość, składane za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie.

Dzień Roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wymienionych w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Usługa świadczona drogą elektroniczną - usługa dostępna na stronie www.animalesano.pl , która jest świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na zasadach określonych w Regulaminie.

Konto Klienta - indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są w szczególności dane Klienta, jego Zamówienia, rabaty. Utworzone w procesie Rejestracji Konto oraz Login Klienta mogą być przypisane tylko do jednego Klienta.

Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu.

Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów, w tym w szczególności firmę kurierską oraz Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.

Siła wyższa - zdarzenie niezależne od stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia lub zapobieżenia, w szczególności klęski żywiołowe, wojny, niepokoje społeczne, mobilizację, braki transportowe, strajki, lock-out, deszcze nawalne, ulewy lub inne gwałtowne zjawiska atmosferyczne.

 

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Klientem Sklepu może być wyłącznie Konsument, który:

dokonał uprzednio w sposób prawidłowy rejestracji Konta, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie lub

dokonał lub zamierza dokonać zakupu Towarów w Sklepie bez uprzedniej rejestracji Konta, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie.

Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towaru na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w zawartej pomiędzy nimi umowie (dalej Umowa), a także Regulaminie. Regulamin stanowi integralną część Umowy.

Postanowienia Umowy odmienne od postanowień zawartych w Regulaminie znajdują przed nimi pierwszeństwo.

W celu prawidłowego korzystania przez Klienta ze Sklepu wymagane jest spełnienie wskazanych poniżej warunków technicznych:

dysponowanie sprzętem komputerowym lub innym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu,

posiadanie aktywnej poczty e-mail,

dysponowanie przeglądarką zasobów internetowych umożliwiającą wyświetlanie stron internetowych: Mozilla FireFox 53 lub nowsza, Google Chrome 58 lub nowsza, Microsoft Edge – 13 lub nowsza, Microsoft Internet Explorer 11.0 lub nowsza.

korzystanie z niektórych aplikacji Sklepu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script lub innych określonych przez Sprzedawcę odnośnie do tych aplikacji

minimalne wymagania techniczne dot. łącza internetowego - przepustowość co najmniej 256 kbit/s.

minimalna rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

włączona obsługa plików cookies,

W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych Regulaminem, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Konta i możliwości dokonania zakupów w Sklepie.

Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient. Koszty te oraz wszelkie inne koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych określonych w ust. 4 powyżej obciążają Klienta.

Klient przyjmuje do wiadomości, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

Klient ma dostęp do Sklepu i Konta przez całą dobę, każdego dnia roku, jednak Sprzedawca zastrzega sobie prawo okresowego wstrzymania działalności Sklepu lub Konta ze względów konserwacyjnych lub z konieczności aktualizacji danych lub rozbudowy bazy technicznej. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Loginu i Hasła do swojego Konta. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Konta, jak za działania lub zaniechania własne.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności mogącej wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu, elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,

nieprzesyłanie treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

 

§ 4 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE

 

Dostępne są dla Klientów następujące usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę:

usługa Konta obejmująca jego założenie i utrzymywanie w ramach Sklepu,

zawieranie, modyfikacja, odstępowanie od Umów za pośrednictwem Portalu,

przesyłanie Newslettera lub zamówionej informacji handlowej, w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług przez Sprzedawcę,

bieżąca komunikacja Sprzedawcy z Klientem dotycząca wykonywania przedmiotu Umowy, w tym poprzez formularz kontaktowy,

korzystanie z innych dostępnych funkcjonalności Konta Klienta,

prowadzenie akcji marketingowych, w tym konkursów i akcji promocyjnych szczegółowo określonych w odrębnych regulaminach.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

Poza sytuacjami wyraźnie uregulowanymi w § 4 ust. 13, 14, 15, 23 Regulaminu:

Klient ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie pozostałych usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie wysłane na adres animalesano@wp.pl,

Sprzedawca ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie pozostałych usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako:

zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów,

zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi,

zmiana zakresu świadczenia usług, objętych Regulaminem, poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem,

istotną zmianę celu lub sposobu prowadzenia działalności lub zakończenia prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej.

 

USŁUGA KONTA – REJESTRACJA I LOGOWANIE

 

Usługa prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Sklepu, umożliwiającego Klientowi m.in. modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień już zrealizowanych.

Do założenia Konta Klienta konieczne jest:

wejście przez Klienta na stronę  www.animalesano.pl

wybranie przez Klienta opcji „Rejestracja”,

wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, wymagające podania Loginu (adresu poczty elektronicznej e-mail) Klienta i wyboru indywidualnego Hasła oraz podanie wymaganych przez formularz danych,

zaakceptowanie przez Klienta treści Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym założenia Konta; odbywa się to poprzez złożenie oświadczenia o akceptacji zaznaczając odpowiednie pola,

zatwierdzenie przez Klienta wprowadzonych danych poprzez wybór opcji „Utwórz konto”.

Prawidłowe wykonanie wszystkich czynności wskazanych w ust. 5 powyżej i następczo, ich weryfikacja i akceptacja przez Sprzedawcę, skutkować będzie wysłaniem przez Sprzedawcę wiadomości elektronicznej e-mail, potwierdzającej skuteczne założenie Konta Klienta. Konto uważa się za założone dopiero z chwilą przesłania potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Klient zobowiązuje się przed założeniem Konta do zapoznania się z udostępnioną przez Sprzedawcę dokumentacją, w szczególności z treścią Regulaminu.

W trakcie procedury rejestracyjnej Klient zobowiązany jest do podania danych prawdziwych. Zabrania się podawania danych nieprawdziwych, niepełnych lub danych osób trzecich. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych informacji.

Klient dokonując rejestracji, a także – następczo – logowania oświadcza, że dane podane są kompletne, jest uprawniony do założenia Konta, podane informacje nie naruszają praw osób trzecich, zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

Poprzez dokonanie rejestracji Konta Klient oświadcza, że będzie dokonywał zakupów w Sklepie wyłącznie w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą, o ile taką działalność prowadzi.

Po zalogowaniu Klient zobowiązuje się do aktualizowania podanych danych w przypadku ich zmiany. Dane dostępne w trybie edycji, mogą zostać zmienione po zalogowaniu na Konto.

Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony.

Usługi świadczone drogą elektroniczną w postaci dostępnych funkcjonalności Konta Klienta, o których mowa w § 4 ust. 1 e), świadczone są nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może z nich w każdej chwili zrezygnować poprzez zaprzestanie korzystania z danych funkcjonalności.

Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Konta, co jest równoznaczne z żądaniem usunięcia zgromadzonych na nim danych. Klient może zrezygnować z usługi Konta poprzez wysłanie takiego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: animalesano@wp.pl. Zgłoszenie takiego żądania przez Klienta powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta, usunięcie Konta oraz usunięcie zgromadzonych na tym Koncie danych.

Sprzedawca ma prawo do wypowiedzenia i zaprzestania świadczenia usługi Konta, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku:

naruszenia przez Klienta Regulaminu,

podania przez Klienta nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych danych podczas rejestracji,

wykorzystywania Konta do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,

utrudniania lub destabilizacji działania Sklepu,

Sprzedawca wysyła Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu świadczenia usługi Konta na podany podczas rejestracji przez Klienta adres poczty elektronicznej. Umowa o świadczenie usługi Konta ulega rozwiązaniu z upływem terminu wypowiedzenia, co powoduje usunięcie Konta Klienta w Sklepie wraz z usunięciem danych na nim zapisanych.

Sprzedawca jest uprawniony w każdej chwili do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług świadczonych drogą elektroniczną, jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług świadczonych drogą elektroniczną, z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.

Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

NEWSLETTER

 

Sprzedawca świadczy usługę Newsletter polegającą na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o Towarach, usługach, promocjach, ofertach, akcjach i wydarzeniach Sprzedawcy. Korzystanie z usługi Newsletter wymaga podania przez Klienta adresu poczty elektronicznej, na który będzie on przesyłany.

Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

 

§ 5 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I UMOWA SPRZEDAŻY

 

 1. Klient może złożyć Zamówienie według swojego wyboru:

dokonując uprzednio rejestracji Konta, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie, lub

bez uprzedniej rejestracji Konta.

Klient może za pośrednictwem Sklepu dokonać zamówienia Towarów prezentowanych w Sklepie. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są towarami dostępnymi w Sklepie w chwili składania Zamówienia.

W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia Zamówienia na ten sam Towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że wybrany Towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania jego Zamówienia.

W przypadku braku danego Towaru w magazynie bądź niemożności zrealizowania Zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją Zamówienia. W przypadku otrzymania płatności za takie Zamówienie, podejmiemy próbę zwrotu wpłaconej kwoty w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu będzie konieczne użycie innej metody, obsługa Sklepu podejmie kontakt z Klientem w celu ustalenia sposobu zwrotu płatności. W przypadku, gdy częściowa realizacja zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego Zamówienia poprzez przesłanie informacji e-mail na adres poczty animalesano@wp.pl

Informacje zawarte na stronie Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Towar prezentowany w Sklepie poprzez wypełnienie formularza Zamówienia dostępnego na stronie Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Klient składający Zamówienie za pośrednictwem Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do Zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na stronie Sklepu.

Klient posiadający Konto, po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa Zamówienie przez wysłanie formularza Zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” lub równoznaczny.

Klient, który nie posiada Konta przed wysłaniem formularza Zamówienia do Sprzedawcy musi wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy, w tym w szczególności imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie podjąć inne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

Wypełnienie formularza Zamówienia zakończone poprzez wybór opcji „KUPUJĘ I PŁACĘ” lub równoznaczny jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia oraz wyrażeniem przez Klienta woli zawarcia umowy sprzedaży Towarów w liczbie i za cenę oraz na warunkach określonych w Zamówieniu i Regulaminie (oferta).

Każdorazowo przed wysyłką Zamówienia do Sprzedawcy, wyświetlane jest Klientowi podsumowanie Zamówienia informujące o łącznej cenie za wybrany Towar i kosztach Dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Następnie, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 9 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas rejestracji lub składania Zamówienia adres.

W trakcie realizacji Zamówienia Sprzedawca będzie informował Klienta o kolejnych etapach jego realizacji, przesyłając wiadomość na wskazany adres e-mail. Dodatkowo może też skontaktować się telefonicznie, ustalając szczegóły dotyczące Zamówienia.

Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.

§ 6 PŁATNOŚCI

 

 1. Ceny prezentowanych w Sklepie Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie obejmują kosztów Dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów wynikających z zawartej Umowy sprzedaży oraz z wybranego przez Klienta sposobu płatności.

Sprzedawca ma prawo do wprowadzania oraz wycofywania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia);

e-przelewem oraz kartą płatniczą - rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem będą przeprowadzane za pośrednictwem Dotpay.pl (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).

Klient dokonuje wyboru spośród wyżej wymienionych sposobów płatności poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu Zamówienia. Łączna cena za zamówione Towary wraz z opłatami za transport lub dostarczenie i ewentualnymi innymi kosztami może różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności, o czym informacja będzie umieszczona w formularzu płatności przy odpowiednim polu wyboru sposobu płatności.

Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT lub paragon (dokument potwierdzający sprzedaż Towaru), które Klient otrzymuje drogą elektroniczną, wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mailowy, chyba że Klient powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.

W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności zgodnie z §6 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 7 DOSTAWA

 

 1. Sprzedawca dokonuje dostawy Towarów prezentowanych w Sklepie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Towarów poza granicę Rzeczypospolitej może zostać zrealizowana wyłącznie po ustaleniu ze Sprzedawcą indywidualnych warunków, terminów i kosztów Dostawy.

Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w formularzu Zamówienia - w ostatnim kroku umożliwiającym Klientowi dokonanie wyboru „KUPUJĘ I PŁACĘ” oraz w e-mailu potwierdzającym złożenia Zamówienia przez Klienta. Koszty Dostawy ponoszone są przez Klienta, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

Jeśli wartość Zamówienia realizowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przekracza kwotę 70 zł brutto, koszty Dostawy są uiszczane przez Sprzedawcę, tzn. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów Dostawy.

Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia, chyba że Klient podczas składania Zamówienia wybrał możliwość odbioru osobistego w jednym z dostępnych punktów odbioru.

Odbiór osobisty przez Klienta jest możliwy dopiero po uzyskaniu od Sprzedawcy potwierdzenia dostępności Towaru w wybranym punkcie odbioru, w godzinach otwarcia danego punktu. W przypadku niedostępności Towaru, Sprzedawca zaproponuje inny punkt odbioru lub dostawę za pośrednictwem Dostawcy.

W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie Towaru przez Sprzedawcę.

W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres Dostawy, Dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie dostępny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

Sprzedawca zamieszcza na stronie Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych w ciągu których zostanie zrealizowane Zamówienie.

Termin Dostawy biegnie wyłącznie w Dni Robocze, co oznacza, że:

jeśli którakolwiek z chwil określonych w ust. § 6 ust. 3 powyżej przypada na dzień inny niż roboczy, termin dostawy rozpoczyna swój bieg w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tej chwili;

bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu w każdym dniu innym niż Dzień Roboczy;

jeśli koniec terminu dostawy przypada na dzień inny niż roboczy, dostawa zostanie zrealizowana w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym terminie.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas jej odbioru, Sprzedawca zaleca sporządzenia protokołu szkody w obecności Dostawcy oraz niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy.

Czas oczekiwania na realizację może zostać wydłużony ze względu na zdarzenia nadzwyczajne, będące skutkiem działania siły wyższej lub ze względu na zdarzenie, które nie powstało z winy Sprzedawcy.

W przypadku opóźnienia czasu realizacji Zamówienia, Sprzedawca zobowiązany jest do zawiadomienia Klienta o istnieniu przeszkody w realizacji Zamówienia i przedstawienia nowego terminu realizacji.

W sytuacji opóźnienia wynikającego z działania siły wyższej lub ze zdarzeń, które nie powstały z winy Sprzedawcy – nie ponosi on odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu realizacji i za wynikłą z tego powodu szkodę.

 

§ 8 RĘKOJMIA

 

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Jeżeli Towar ma wadę Klient na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego może:

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów,

żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar, na koszt Sprzedawcy, na adres wskazany w § 11 ust. 2.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 

§ 9 GWARANCJA

 

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie Sklepu w zakresie poszczególnych Towarów.

 

§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta

Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek:

siły wyższej,

zawinionego działania lub zaniechania poszkodowanego,

zawinionego działania osoby trzeciej, za którą Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności,

niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy,

niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Klienta, w tym korzystanie w sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami,

utraty danych przez Klienta na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w tym wskazania błędnych danych w formularzu rejestracyjnym, odpowiedzialność ponosi Klient.

 

§ 11 REKLAMACJA

 

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może złożyć Sprzedawcy w następującej formie:

za pomocą poczty e-mail na adres: animalesano@wp.pl

pisemnie listem na adres:

AnimaleSano Sp. z o.o.

ul. Grabiszyńska238-240, 53-110 Wrocław, z dopiskiem „Reklamacja”.

Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres:

AnimaleSano Sp. z o.o.

ul. Grabiszyńska238-240, 53-110 Wrocław

Sprzedawca zaleca, aby reklamacja zawierała imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Klienta, datę lub numer Zamówienia, opis przedmiotu reklamacji i jego uzasadnienie, żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy oraz podpis osoby składającej reklamację (w przypadku reklamacji w formie pisemnej). Podanie informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę, przy czym jest to jedynie zalecenie Sprzedawcy i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem rekomendowanego opisu reklamacji.

Sprzedawca zaleca dołączyć do reklamacji dokument sprzedaży bądź jego kserokopię, co ułatwi proces rozpatrzenia reklamacji.

Strony zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu uprawnień reklamacyjnych w szczególności do zapewnienia dostępu do reklamowanych Towarów, przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów oraz umożliwienia realizacji wybranego sposobu zadośćuczynienia zgłoszonej reklamacji.

W przypadku wykrycia wady Towaru Klient powiadomi o tym fakcie Sprzedawcę pisemnie w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady.

Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących reklamacji Sprzedawca może kontaktować się z Klientem za pośrednictwem podanego przez Klienta sposobu komunikacji.

Klient może również składać Sprzedawcy reklamacje w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania usług, o których mowa w § 4 Regulaminu.

Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 

§ 12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Zapisy niniejszego paragrafu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określone są:

w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823)

w regulacjach stosowanych przez podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

uzyskanie bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

złożenie skargi za pośrednictwem platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

§ 13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Klient może posłużyć się wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Klient może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przesyłając je:

na adres e-mail: animalesano@wp.pl

listownie na adres AnimaleSano Sp. z o.o.

ul. Grabiszyńska238-240, 53-110 Wrocław

Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, na adres AnimaleSano Sp. z o.o. ul. Grabiszyńska238-240, 53-110 Wrocław . Do zachowania terminu wystarczy nadanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

W przypadku odesłania zwracanego Towaru Sprzedawca zaleca się dopisanie na przesyłce informacji „ZWROT”.

Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na stronie Sklepu.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu nadania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru - zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Klient dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Klient odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 14 MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Sprzedawca informuje, że na stronie www.animalesano.pl zamieszczone są dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej (zwane dalej Utworem).

Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, projektu strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć zamieszczonych na stronie Sklepu w celach prezentacji Towarów, za zgodą podmiotów trzecich – dysponentów majątkowych praw autorskich) należą do Sprzedawcy.

Klient zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych na stronie Sklepu treści wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie i rozporządzanie zamieszczonymi na stronie Sklepu materiałami, w tym egzemplarzami Utworów wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Sprzedawcy.

 

§ 15 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA ZA ZAMIESZCZANE TREŚCI

 

 1. Korzystając z dostępnych funkcjonalności Konta, Klient może dokonywać dobrowolnego zamieszczania i rozpowszechniania treści w postaci swojej opinii. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie są w żaden sposób powiązane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Sprzedawca nie jest dostawcą treści zamieszczanych przez Klienta, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

Klient oświadcza, że:

w każdym przypadku, gdy treść zamieszczona przez Klienta stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego jest on wyłącznie uprawniony do korzystania i rozporządzania majątkowymi prawami autorskimi do utworu w zakresie niezbędnym do zamieszczenia treści,

wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów treści, które mogłyby w szczególności:

naruszać dane osobowe osób trzecich,

stanowić rozpowszechnianie wizerunku osób trzecich,

mieć charakter reklamowy lub promocyjny,

naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

zostać uznane za zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną dóbr osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,

posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),

pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy,

naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, normy społeczne lub obyczajowe.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez Klientów treści, z zastrzeżeniem §16 Regulaminu.

W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §16 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów, w szczególności w odniesieniu do treści co, do których, opierając się na zgłoszeniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Sklepu.

 

§ 16 ZGŁASZANIE ZAGROŻENIA LUB NARUSZENIA PRAW

 

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na stronie Sklepu narusza prawo, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, należy niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłocznie działania mające na celu usunięcie ze strony Sklepu treści, będących przyczyną naruszenia.

 

§ 17 ADRESY I KONTAKT

 

 1. Adresem Klienta właściwym do korespondencji jest adres, w tym adres poczty elektronicznej e-mail, wskazany podczas rejestracji Konta. O zmianie adresu Klient informuje Sprzedawcę niezwłocznie. Zmiana adresu, siedziby, firmy nie stanowi zmiany Umowy.

Klient potwierdza, że wszelka korespondencja związana z Umową, w tym zawiadomienia, wezwania, faktury, powinna być kierowana na adres wskazany podczas rejestracji. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu, doręczenie na adres wskazany podczas rejestracji uznaje się za skuteczne. W przypadku niepodjęcia korespondencji bądź odmowy jej przyjęcia pod wskazanym adresem, doręczenie uznaje się za skuteczne po upływie 21 dni od daty nadania przesyłki, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu, Klient może nadsyłać pocztą elektroniczną e-mail na adres animalesano@wp.pl. Pytania lub uwagi przesłane później niż w terminie czternastu dni od dnia powzięcia przez Klienta informacji o zdarzeniu będącym podstawą pytania lub uwagi mogą nie zostać uwzględnione. Sprzedawca ustosunkuje się do pytania lub uwagi w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, LTE, Internet lub innych podobnych, wykorzystywanych w zakresie realizacji Umowy, za indywidualne ustawienia telefonów, komputerów lub innych urządzeń końcowych wykorzystywanych przez Klienta do kontaktu ze Sprzedawcą.

 

§ 18 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Spółkę AnimaleSano Sp. z o.o. ul. Inżynierska 82/54 53-230 Wrocław, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000816011 REGON:384951002 NIP:8943148594 Kapitał zakładowy wynosi 5000zł, kapitał wpłacony 5000zł  (dalej „Administrator”).

Z Administratorem można się skontaktować:

listownie, na adres:

AnimaleSano Sp. z o.o.

ul. Grabiszyńska238-240, 53-110 Wrocław

mailowo, na adres: animalesano@wp.pl

Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora w celu:

podjęcia na żądanie Klienta działań przed zawarciem Umowy - art. 6 ust. 1 b) RODO - przez czas niezbędny do wykonania tych działań;

zawarcia i wykonania Umowy - art. 6 ust. 1 b) RODO - przez czas niezbędny do wykonania Umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;

wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych - podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących:

obowiązki z tytułu rękojmi za wady - przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;

obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania Umowy - przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;

obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości - do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości;

przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych - przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;

realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora - podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO - występujących w przypadku:

ustalenia, dochodzenia roszczeń - do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy (maksymalnie 10 lat od wykonania Umowy lub żądań przed jej zawarciem lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu);

tworzenia zestawień, statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju produktów i usług - przez okres trwania działań przed zawarciem umowy oraz do czasu wykonania umowy, a następnie nie później niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub działań Administratora związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem Umowy;

zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji - przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań Administratora związanych z Umową lub żądaniami przed zawarciem Umowy oraz ustania odpowiedzialności Administratora z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;

wsparcia obsługi Klienta, reklamacje, skargi, wnioski - przez okres trwania Umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie przed zawarciem umowy;

celów marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach - przez okres trwania Umowy do czasu jej wykonania.

Dane osobowe Klienta przekazywane są dobrowolnie. Klient nie jest zobowiązany do podania jakichkolwiek danych. Podanie danych osobowych może być jednak niezbędne do:

złożenia i realizacji Zamówienia;

wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych;

założenia Konta;

przesyłania Klientowi Newslettera;

obsługi, rozpoznania i rozpatrzenia reklamacji lub oświadczeń o odstąpieniu od umowy Klienta i wykonania obowiązków Administratora z tych tytułów;

obsługi i załatwienia spraw, z którymi się Klient zwróci przed zawarciem umowy lub po jej zakończeniu;

w przypadku danych opcjonalnych - brakiem możliwości np. skontaktowania się z Klientem w określony opcjonalny sposób lub dokonaniem zwrotu należności na rachunek bankowy.

Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Administratora:

pracownikom i współpracownikom Administratora, którzy muszą mieć dostęp do danych Klientów, aby móc wykonywać zobowiązania Administratora lub w jego imieniu działania na rzecz Klientów;

podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora dane osobowe Klienta i uczestniczącym w wykonywaniu czynności przez Administratora, tj.:

podwykonawcom wspierającym Administratora w wykonaniu umów i obsłudze Klienta, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta;

agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym akcje marketingowe Administratora;

podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne;

podmiotom świadczącym Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

innym administratorom będącym:

podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską,

podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze).

Przez okres trwania umów z Klientem do czasu ich wykonania lub rozwiązania, a po tym czasie na podstawie zgody Klienta, dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Decyzje podejmowane będą automatycznie, na podstawie kryteriów takich jak liczba i częstotliwość realizowanych zakupów, liczba i rodzaj zakupionych towarów i usług, przyznane i wykorzystywane przez Ciebie rabaty. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie prześle do Klienta informację o ofercie specjalnej lub przyznanej korzyści. Klient może z niej skorzystać lub z niej zrezygnować, a także odwołać się od danej decyzji.

Klientowi przysługuje prawo do:

dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;

prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;

prawo usunięcia danych osobowych;

prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do przeniesienia danych osobowych;

prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

Klient może cofnąć w dowolnym momencie każdą zgodę na przetwarzanie jego danych bez konsekwencji i bez podawania przyczyn.

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym przetwarzanych w celach marketingowych, w szczególności profilowania.

Klient może realizować prawa, o których mowa w punkcie 7-10 powyżej, w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem.

Administrator ma obowiązek udzielenia Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa w punkcie 7-10 powyżej, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania, Administrator informuje Klienta o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyn opóźnienia.

Jeżeli Administrator nie podejmie działań w związku z żądaniami Klienta o których mowa w punkcie 6-9 powyżej, to niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - informuje Klienta o powodach nie podjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.

Administrator udziela informacji, o których mowa wyżej na piśmie, według wyboru Administratora:

listem poleconym na podany przez Klienta adres lub,

drogą elektroniczna na podany przez Klienta adres e-mail.

 

§ 19 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.

Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu oraz nieodpłatnie może go pobrać ze strony internetowej www.animalesano.pli sporządzić jego wydruk. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu w siedzibie Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu.

W przypadku umów o charakterze ciągłym, np. świadczenia usługi Konta, zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został powiadomiony o zmianie Regulaminu i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia.

W przypadku umów o charakterze innym niż ciągły, zmiany Regulaminu nie naruszają w żaden sposób praw nabytych przez Klientów przed dniem wejścia w życie Regulaminu, w tym zmiany Regulaminu nie mają wpływu na już złożone Zamówienia lub Zamówienia w trakcie składania.

Sprzedawca doręcza Klientowi w wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną e-mail treść zmiany Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie oraz informuje Klienta o prawie do wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji tej zmiany.

Klient może doręczyć Sprzedawcy pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji proponowanej zmiany Regulaminu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście zmiany w życie. Niezłożenie oświadczenia w wyżej wskazanym terminie oznacza akceptację zmiany Regulaminu.

W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu, Konto ulega rozwiązaniu z upływem dnia poprzedzającego wejście zmiany w życie.

Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pierwszeństwo mają te przepisy.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wybór prawa zgodnie ze zdaniem poprzednim nie pozbawia jednak konsumentów mających miejsce stałego zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ich praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca ich zamieszkania.

W przypadku jakiegokolwiek sporu na tle realizacji usług świadczonych na podstawie Umowy i Regulaminu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy, przy czym nie pozbawia to możliwości wytoczenia przez Klienta powództwa przed sąd właściwy miejscowo wg ogólnej właściwości wynikającej z Kodeksu Postępowania Cywilnego. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do konsumentów mających miejsce stałego zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Droga sądowa przysługuje po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, określonej w Regulaminie.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11 kwietnia 2019 r.

 

 

 

 

 

 


 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO DLA KONSUMENTÓW (B2C)

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

                                            

_________________________

_________________________

_________________________

imię, nazwisko i adres Klienta

 

AnimaleSano sp. z o.o.

ul. Grabiszynska 238-240

53-110 Wrocław

 

 

 

 

 

Ja niżej podpisana/-y _________________________ niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży _________________ (przedmiot sprzedaży) zawartej dnia __________________ pomiędzy mną a AnimaleSano sp. z o.o. ul. Grabiszynska 238-240 ,53-110 Wrocław

 

 

Data zawarcia Umowy: _________________________

Data odstąpienia od Umowy: ____________________

 

 

 

________________________

  podpis Klienta

 

(tylko, jeżeli formularz jest

przesyłany w wersji papierowej)

 

Opublikowano:

Dołącz do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami

Dołącz
* Pole obowiązkowe
Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki